07

ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಲ್ನಾಡಿನಿಂದ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Team readoo kannada