ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ

ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಸೂರ್ಯ’ ಮತ್ತು ‘ಶಶಿ’ ಇಬ್ಬರೂ ಗೆಲ್ಲಲಿ.

ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು...