ಕಥೆ

ಕಥೆ: ಹೇಮಗಂಗಾ

0 ಸತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ,ಬಿಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ,ಘಟವಾಣಿ ಹೆ೦ಗಸು ಅದು,ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನರ್ಸ್ ಗ೦ಗಾದೇವಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಪೂರ್ಣಿಮ,ನೀನ್ ಆಯ್ತು,ನಿನ್ ಪೇಷೆ೦ಟ್ಗಳಾಯ್ತು 0 ಇದ್ ಬಿಡುಎ೦ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದ್ದರಿ೦ದ ನಾನು ಗ೦ಗಾದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕ್ಕೆಯಿ೦ದಲೇ ಇದ್ದೆ.

ಅದೊ೦ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ೦ದು ಒ೦ದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಮೂಹ.ಬೆ0ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ,ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳು,ಮನೆಯ ಮು0ದೆ ಮುಳ್ಳು 0ತಿ ಬೇಲಿ,ಮರದ ತದ್ದಲು,ತದ್ದಲಿನಿ೦ದ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಿ೦ತಲೂ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕದಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆ0ಟ್ ಹಾಸು,ಮನೆಗಳ ಮು0ದೆ ಸೀಬೆ,ಸ್ಪಟಿಕ,ಕಾಕಡ ಮು0ತಾದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು,ಮು0ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನ ಬಾಗಿಲು,ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಿರುವ 0ತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊ0ಡು ನಿ0ತಿರುವ ತೆ0ಗಿನ ಮರಗಳು ಇದ್ದವು.0ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು 0ದೇ ರೂಪ,ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊ0ದಿದ್ದವು.ಮನೆಯ ಮು0ದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ 0ಖ್ಯೆ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳೂ 0ದೇ ತರಹನಾಗಿದ್ದವು.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬ0ದಿಗಳು  ಮರ್ಯಾದೆಯೇ ಜೀವನ 0ದು ಭಾವಿಸಿ 0ಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದ ಮನೆಯೇ ನರ್ಸ್ 0ಗಾದೇವಿಯದು.ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೇ ನನ್ನದು.0ಗಾದೇವಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ,”ಪೂರ್ಣಿಮ ಮೇಡಮ್ ,ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು,ಅವರು ತೀರಿಹೋದ 0ತರವೇ ನನಗೆ 0ಟಿತನ 0ದಿರದು,ನನಗೆ  ನನ್ನಕ್ಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನವರು 0 ಯಾರು ಇಲ್ಲ,” 0ದು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇ ,ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾನಾಡಿರುವುದು.ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊ0ಡರೂ,ನಾನೂ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾನಾಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ,0ಗಾದೇವಿ 32-35 ಆಸುಪಾಸಿನ ಘಟವಾಣಿ ಹೆ0ಗಸೆ,,ಮು0ಜಾನೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿನಿ0 ಆರ0ಭವಾಗುವ ಅವಳ ಜಗಳ,ಹಾಲು ಮಾರುವವನ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದನೆ0ದು,ಹೂವಾಡಿಗಿತ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಳತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಳತೆ ಇದೆ 0ದು,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಏನಾದರೂ 0ದು ಕು0ಟು ನೆಪ ಹಿಡಿದುಕೊ0ಡು,,0ದಲ್ಲ 0ದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ಕೆಡಿಸಿಕೊ0ಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ 0ಗಾದೇವಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ,ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೂ ಮಾತಾನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು 0ದು ಗಡಸು ಸ್ವಭಾವ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ.

ನಾನು 0ದು ಮೂರು ತಿ0ಗಳಾದ 0ತರ,0ಗಾದೇವಿಯ ಇನ್ನೊ0ದು ಮಗ್ಗಲಿನ ಮನೆಗೆ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ 0ದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ 0 0ಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ 0ದು ಸೇರಿಕೊ0ಡರುಫಿಸಿಶಿಯನ್ಗೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ,ಮುಖದಲ್ಲಿಕಾಣಿಸಿಕೊ0ಡಿದ್ದವುಆದರೆ ಅವರ ಮಡದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸೇನಾಗಿಲ್ಲ 0ಬುದು ಅವರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತಿತ್ತುಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 0ದೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬರುತಿತ್ತುಫಿಸಿಶಿಯನ್ 0ಸಾರ 0 ಕೂಡಲೆ0ಗಾದೇವಿಯ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾ0ಭೀರ್ಯಗಳು 0ದವುತಾನಾಯಿತು,ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯಿತು 0ಬುದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರದೇ,ಹೇಮಾವತಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 0ದು ನಿಕಟ 00 ಬೆಳೆದಿತ್ತುನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ,ಹೇಮಾವತಿಯವರಿಗೂ 0ಗಾದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಆದ್ದರಿ0ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮರವರೇ, ಯಮ್ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದು 0ಟೇ,,ಏನೋ ಮನೆಯಿ0 ಹೊರಗಡೆ 0ದಾಗ 0ದಿಷ್ಡು ಮಾತಾಡ್ತಿವಿ ಅಷ್ಡೇ“. ಆದರೂ ಜನ ಹೇಮಾವತಿಯವರನ್ನು0ಗೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ ಹೇಮೆ0ತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದದು.

ಹೀಗೆ  0ದು ರಾತ್ರಿ,ಸೋನೆ ಮಳೆ ಬರುತಿತ್ತು,ಕರೆ0ಟ್ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾ0ಪ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಹೇಮಾವತಿ0 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆಇದ್ದಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ 0ಗಾದೇವಿಯ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತಿತ್ತುಹೊರಗಡೆ 0ದು ನೋಡಿದರೆ,0ಗಾದೇವಿ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ 0ದ್ರಶೇಖರ್ರವರನ್ನು 0ದು ದೊಣ್ಣೆಯಿ0 ಥಳಿಸುತಿದ್ದಳುಹೇಮಾವತಿಯವರೊಡಗೂಡಿ ನಾನು ಮತ್ತಿತರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಕಥೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗುತಿತ್ತೇನೋಕಾರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ,0ಗಾದೇವಿ  ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇನೋಡಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮ,ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ0 ಹೆ0ಡತಿ ಇಡ್ಕ0ಡು,ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು,ಕಳ್ಳ ಮು0ಡೆ ಮಗ0ದು ಹೇಳಿದಳು.

ನೋಡು ಹೇಮಾನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲನಿನಗೇ ಗೊತ್ತುನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 0ದು ಔತಣಕೂಟವಿತ್ತೆ0ದು,ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ0ಡಿದ್ದೆನು.ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು 0ದೇ ತರ ಇಲ್ಲವೇ,,ಕತ್ತಲು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು..ಮನೆಯ 0ಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ..ಆದ್ದರಿ0 ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು0ದು ಹೇಳಿ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಹೇಮೆಯ ಮನ ಗೆದ್ದರು.

0ಗಾದೇವಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಘಟನೆಯಿ0 ನೊ0ದಿರುತ್ತದೆ 0ದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು,0ದೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದ ಹೇಮಾ,ಧೈರ್ಯ  ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದೂಡಿಕೊ0ಡು 0ಗಾದೇವಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ,ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದ ಪಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಮೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.0ಗಾದೇವಿಯವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಶಿಯನ್ 0ದ್ರಶೇಖರ್   ಮತ್ತು 0ಗಾದೇವಿಯವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು

0ದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ ,0ಗಾದೇವಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊ0ಡಳು,ಜನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು,”0ಗೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ ಹೇಮೆ” ,ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಅವರ ಮಡದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು.

ಪೂರ್ಣಿಮ     

 — ಅಭಿಲಾಷ್ ಟಿ ಬಿ,ತಿಪಟೂರು                                                                                                  

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Abhilash T B

Software engineer by profession. He is from Tipatoor . Writing story is his hobby.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!