ಕವಿತೆ

ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ !

ಭಾವತರಂಗವ ಬರೆಯುವದನು,
ಅಂತರಂಗವ ಆಳುವದನು, ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ.
ನಿಸ್ವಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವದನು,
ಬದುಕುವಾ ಕಲೆಯನ್ನು, ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ.!

ದೇಶವೇ ಗುರುವೆಂದು,
ಗುರುವೇ ತಾಯಿಯೆಂದು,
ತಾಯಿಯೇ ದೈವವೆಂದು, ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ.
ಬದಕುವದನು ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ.!

ಪಕೀರ ನೀನು, ಪಾಪ ಬೇಡ.
ಆಸೆಗೆ ನಾನೇ ಮೂಲ, ಅತಿಯಾಸೆ ಬೇಡ
ನಿನ್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲೆಂದು, ಕಲಿಸಿ ಹೋದಳಾಕೆ
ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?!

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Sachin anchinal

Writer by Love, Politician by Passion, Engineer by Profession. basically from Vijayapur (Bijapur). and loves to travel, read books and cricket .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!