ಅಂಕಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು

ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು

ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆ : Con paciencia y saliva, un elefante se tiro a una hormiga.
ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಯಿದು . ತಾಳ್ಮೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ (ಅವುಡುಗಚ್ಚಿ )ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ  ಆನೆ ಕೂಡ ಇರುವೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಅರ್ಥ . ಮನಸಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆನೆ ಕೂಡ ಇರುವೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನವುದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಇರುವೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಎತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಆನೆಗೆ ಕೂಡ ಇರುವೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯ್ನತ್ನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು . ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆ ಭ್ರಾಮಕಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ . ಮೂಲಾರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತೆ ಆಗಿದೆ . ಆತುರದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಎಂದಾಗಿದೆ .
con paciencia y con maña un elefante se comió una araña  ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಆನೆ ಜೇಡವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಬಹದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಗಾದೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ . ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆ ೨೭ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ . ಇರುವೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೇಡವನ್ನ ಬಳಸಲಿ ಇನ್ನೇನೆ ಬಳಸಲಿ ಗಾದೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ., ತಾಳ್ಮೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹದು ಎನ್ನವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ .
ಇಂಗಿಷ್ ಭಾಷಿಕರು Little strokes fell great oaks ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ! ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೆಮ್ಮರವನ್ನೂ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ .  ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹದು ಎನ್ನುವ ಅರಿವಿತ್ತು . ಇಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು . ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಕಂಟಕಗಳು . ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊಣಗುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು . ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯೋಣವೇ ?
ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೧) CON   = ಜೊತೆ , ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ . ಕೊನ್  ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೨)paciencia  = ತಾಳ್ಮೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಪಾಸನ್ಸಿಯ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೩)saliva  = ಉಗುಳು ಎನ್ನುವುದು ನಿಗಂಟಿನ ಅರ್ಥ . ಉಗುಳು ನುಂಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಸಲೈವಾ ಎನ್ನವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೪)un elefante  = ಒಂದು ಆನೆ . ಎಲಿಫ್ಯಾಂತೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೫)se tiro   = ಎಸಿ ., ಎತ್ತಿ  ಎಸಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ತಿರೋ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೬)una hormiga.  = ಒಂದು ಇರುವೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಹೋರ್ಮಿಗ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೭)maña   : ಸ್ಕಿಲ್ ., ಕೌಶಲ್ಯ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಮಾನ್ಯ ಎನ್ನವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .
೮)araña  : ಸ್ಪೈಡರ್,  ಜೇಡರ ಹುಳ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಅರಾನ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Rangaswamy mookanahalli

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್’ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕತಲೂನ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾನೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವನ ಕರೆದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೇಖಕರು ಇಂದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು . ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!