ಕವಿತೆ

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇ?

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೇ, ಗೆಳತಿ

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇ?

ಅಂಗಳದ ಗುಲಾಬಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ,

ಹೂವಿನ ಎಸಳಿನ ಮೃದುಲತೆಯೂ ನಿನ್ನನೇ ಹೋಲುತಿವೆ,

ಸಣ್ಣನೆ ಬೀಸುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ

ತೇಲುವ ರೇಶಿಮೆ ಕೂದಲ ಚೆಲುವೆ ,

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೇ, ಗೆಳತಿ

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇ?

ಎಲೆಗಳ ಮೇಗಡೆ ಕುಳಿತಿಹ ಹಕ್ಕಿಯ

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ದನಿಯನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ?

ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ

ಬಿದ್ದಿಹ ಹನಿಯನು ನೋಡಿದೆಯಾ ?

ಇನ್ನೂ ಗುಡುಗಿದೆ ಆಕಾಶ, ನೋಡು,

ಮೇಘದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಹೊದ್ದಿಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿಹ ದಿನಮಣಿಯ,

ನನಗೋ ಆತುರ ಕೇಳಲು ಪ್ರಶ್ನೆ

 ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೇ, ಗೆಳತಿ

ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತೇ?

ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆಯೇ ಬೇಗ ಸುರಿ,

ಗುಡು ಗುಡು ಗುಡುಗೇ ಬಾ ಬೇಗ,

ನನ್ನಯ ಗೆಳತಿಗೆ  ಬಲು ದಿಗಿಲು,

ನೀ ಬಂದೊಡೆ ನನ್ನ ಬಿಗಿದಪ್ಪುವಳುಬಿಗಿದಪ್ಪುವಳು

ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಬಾರದೇನೇ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಬಾರದೇನೇ ?

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Adarsh B Vasista

I am an engineer by training, a researcher by profession and a writer by passion. Hailing from Hassan, I, presently is a PhD student at Indian Institute of Science Education ad Research (IISER) Pune.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!