ಕವಿತೆ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳದವನ ಜಾಡಿನಲಿ..

ಮೂರ್ತ ದೃಶ್ಯದಲೊ, ಅಮೂರ್ತದದೃಶ್ಯದಲೊ
ಸಂಕುಚಿತ ಗುಳಿಯಲೊ, ವಿಸ್ತಾರ ಬಯಲಲ್ಲೊ
ಮಾರುವೇಷದಲೊ, ನಿಜರೂಪಿನ ಸಹಜದಲೊ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಬಾರದೆ ಬಂದು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಲ್ಲೊ ||

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನದೆ ತತ್ತ್ವ , ನಿನದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿತ್ಯ
ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಿನದೆ ಮಂತ್ರದ ಘೋಷ
ನಿನ್ನದೆ ಪದಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ
ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವದೇಕೆ, ಅಡಗಿ ಕೂರೊ ಸ್ವಾರ್ಥ ? ||

ಕಪಟವಲ್ಲವೆ ನಿಜದೆ, ಮಂದಿರದ ಶಿಲೆಯಾಗೆ
ವಂಚನೆ ತಾನೆ ಹೇಳು, ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಬಗೆ
ದೇವಸುತ ಮನುಜ ಹಿತ, ಇನ್ನೆಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ
ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲಿ ಕೆಡವಿ, ಗೊಂದಲದಲೆಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥ ||

ನಿನದಿರಬಹುದು ಗುರಿ ಕಪಟ, ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಿತ್ತ
ಕಾಣದದ ಮನುಜ ಗುಣ, ಬೆನ್ನಟ್ಟುತದನೆ ಸೂಕ್ತ
ಕಳೆದುಬಿಡುವಾ ಬದುಕು, ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದಲೆ
ಮಂಪರು ಹರಿವ ಹೊತ್ತು, ಕಂತೆ ಒಗೆಸುವ ಕಲೆ ||

ನಿನಗದೆ ಬೇಕಿದೆಯೇನೊ, ಪುಟಕಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರ
ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಶುದ್ಧತೆ, ನಿನ್ನ ಲೋಕದ ಸಾರ
ಇಹಜೀವನ ಕಳೆವುದೆ, ಇರಬಹುದು ಅರ್ಹತೆ
ಸಾವಿನ್ಹೆಸರಲಿ ನೇರ, ನಿನ್ನ ಕಾಣುತಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ||

  • Naresh Mysore

nageshamysore@yahoo.co.in

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!