ಕವಿತೆ

  ಸುಬ್ಬಂಣನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು

೧.ನಗೆಯುಳ್ಳ ಮೊಗ ಚೆಂದ | ಚಿಗುರುಳ್ಳ ಮರ ಚೆಂದ

   ಅಗರು ಗಂಧವೆ ಚೆಂದ ಪೂಜೆಯಲಿ ಸಜ್ಜನರ

   ಬಗೆಯು ಬಲು ಚೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೨.ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದರು ಕೆಲರು | ಅಲ್ಲನೆಂದರು ಹಲರು

   ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹಲಜನರೆನುವ

   ತತ್ವ ತಾನೊಂದೆ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೩.ನೋಟುಗಳ ಬಲದಿಂದ | ಓಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

   ಪೀಠವೇರುವ ಮಂದಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶನಿ-

    ಕಾಟವೆಂದೊರೆದ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೪.ಮಣಿಯು ಮಕುಟಕೆ ಮುಖ್ಯ | ಗಣವು ವೃತ್ತಕೆ ಮುಖ್ಯ

   ಗಣಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲಿ ಮನುಜಂಗೆ

   ಗುಣವೆ ಬಲು ಮುಖ್ಯ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೫.ಹೆಂಡವನು ಹೀರಿ ಪರ | ಹೆಂಡಿರನುರಮಿಸಿ ಜನ

   ಮಂಡೆಯೊಡೆದಂಡೆಲೆವ ಗಂಡುಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ

   ದಂಡ ನೋಡೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೬.ನಯವಿರದ ಮಾತುಗಳು | ಲಯವಿರದ ವಾಕ್ಯಗಳು

   ಭಯವಿರದ ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂ ಸಮಯವದು

   ವ್ಯಯವು ಕೇಳೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

  • ಬಲ್ನಾಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!