ಕವಿತೆ

ಕವಿತೆ

 ಮೆರವಣಿಗೆ 

ಚಂದದ ಊರಲಿ ಸುಂದರ ತೇರಲಿ, ನಡೆಯಿತು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ | ದೊರೆಗಳು ಕುಳಿತರು ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಕಾರ, ಹೂಗಳ ಮಳೆಸುರಿಯಿತಲ್ಲಿ...

ಕವಿತೆ

ಜಲಪಾತ

ಧೋ! ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ ಧರೆಯ ಎದೆಯೊಳಗೆ ನವರಸಗಳ ಅಖಂಡ ಜಾತ!   ಬಂಡೆ ಎದೆ ಹರವಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪುವ ಬಯಕೆ...

ಕವಿತೆ

ಮೆ(ಮ)ರೆಯದಿರು!

 ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಧವಿಧ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವೆ ನೀ ನಮನ! ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ದೇವತೆಯ ಕಡೆ ನೀ...

ಕವಿತೆ

ರಾಣಿ ??

ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಣಿ,ನನ್ನಂತೆ ನಡೆವರು ಎಲ್ಲ, ನನಗಾವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ!   ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಇಬ್ಬನಿ...