ಕವಿತೆ

ಕವಿತೆ

ಮೆ(ಮ)ರೆಯದಿರು!

  ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಧವಿಧ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವೆ ನೀ ನಮನ! ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ದೇವತೆಯ ಕಡೆ ನೀ...

ಕವಿತೆ

ರಾಣಿ ??

ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಣಿ, ನನ್ನಂತೆ ನಡೆವರು ಎಲ್ಲ, ನನಗಾವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ!   ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಇಬ್ಬನಿ...

ಕವಿತೆ

“ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ”

ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ನೆಲ ತುಂಬ ಹಸಿರು ಚಿಗುರಿದೆ ಬೀಜ ಉತ್ತವರಾರೋ ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಳೆಯ ಮಗು ನಿದ್ದೆಯಲಿ ನಗುತಲಿದೆ ನಗಿಸಿದವರಾರೋ...