Author - Vikram Joshi

Featured ಅಂಕಣ

ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಡಬ್ಬ್...

ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು...

Featured ಅಂಕಣ

ಜಯ ಜಯ ಜಯಲಲಿತೆ

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು...